الزامات محل نصب Survival Crafts

الزامات محل نصب Survival Crafts

۱۴۰۱/۱۱/۲۴     13:04

مقدمه

قایق  های بقا (Survival Craft)، به تجهیزات نجاتی می گویند که در زمان ترک کشتی در شرایط اضطراری، می توانند جان خدمه را نجات دهند و شامل قایق های نجات (Life Boat)، جان پناه های دریایی (Life-Rafts) و قایق های جستجو و نجات (Rescue Boats) هستند.

در این مقاله، به الزامات مربوط به جانمایی محل نصب این تجهیزات بر اساس کنوانسیون سولاس و کد LSA می پردازیم.

الزامات جانمایی محل نصب

قایق های بقا (Survival Crafts) باید به گونه ای جانمایی گردند که:

  1. اختلاف ارتفاع بین محل سوارشدن به تجهیزات تا سطح آب در شرایط بارگیری کامل، تریم 10 درجه و لیست 20 درجه (یا زاویه ای که لبه عرشه سمت مقابل به سطح آب رسیده باشد، هر کدام که کمتر است)، حداقل 2 متر باشد.
  2. همواره آمادگی به آب اندازی آن توسط دو نفر از خدمه و ظرف مدت نهایتاً 5 دقیقه، وجود داشته باشد.
  3. در موقعیتی امن و محافظت شده در برابر آتش سوزی و انفجار نصب گردیده باشند. در خصوص تانکر ها، قایق های بقا به جز جان پناه های دریایی مستقر در جلو و عقب شناور نباید بر روی مخازن بار، مخازن سرریز (Slop Tanks) یا سایر مخازن حاوی مواد منفجره یا خطرناک، نصب گردند.

به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی در هنگام به آب اندازی، قایق های نجات (Life Boats) باید با فاصله ایمن از پروانه شناور قرار گرفته باشند تا در شرایط آب و هوایی نامناسب، خطری ایجاد نگردد. این فاصله به صورت زیر بیان می شود:

  1. کشتی های باری بین 80 تا 120 متر: حداقل به اندازه طول قایق نجات جلوتر از پروانه کشتی نصب گردند. (این فاصله از انتهای قایق نجات تا پروانه در نظر گرفته می شود.)
  2. در کشتی های باری 120 متر به بالا و کشتی های مسافربری 80 متر و بالاتر: 1.5 برابر طول قایق نجات جلوتر از پروانه، نصب گردند.

تمامی جان پناه های دریایی (Liferafts) به غیر از آنهایی که توسط مقرره 31.1.4 فصل سوم سولاس الزامی شده است، باید به صورت دائمی با طناب اتصال (Painter) به کشتی متصل باشند.

(مقرره 31.1.4 در خصوص جان پناه های اضافی در حالتی که فاصله بین محل نصب تجهیزات بقای جلو تا عقب شناور بیش از 100 متر است، صحبت می کند)

بنابراین، تمامی جان پناه های دریایی یا قایق های نجات باید تا آنجایی که امکان دارد، از پروانه شناور فاصله داشته باشند.

محل نصب قایق جستجو و نجات (Rescue Boat)

در خصوص محل نصب قایق های جستجو و نجات، الزامات زیر باید رعایت گردد:

  1. آمادگی دائمی برای به آب اندازی ظرف مدت 5 دقیقه را داشته باشند.
  2. در موقعیت مناسب برای به آب اندازی و از آب گیری نصب شوند.
  3. در صورتی که قایق نجاتی همزمان به عنوان قایق جستجو و نجات نیز باشد، الزامات مقرره 13 فصل سوم سولاس را رعایت نماید. (مطابق با مندرجات پاراگراف های بالا)
نویسنده, ادمین
ادمین
مهندس دریا و نویسنده مرین تاپیکس
سلب مسئولیت
علیرغم تلاش های تیم مرین تاپیکس به منظور اطمینان از درستی و کامل بودن محتویات این مقاله، مسئولیتی بابت وجود ایرادات یا از قلم افتادگی در متن مقالات، متوجه تیم تحریریه مرین تاپیکس نیست.