حفاظت در برابر خوردگی مخازن بار تانکر های حمل نفت خام

سازه ای


نفت خام ترکیب پیچیدهای از مواد با نسبتهای مختلف بوده و در بیشتر موارد حاوی مقداری آب نمک نیز است. با این وجود، حتی پس از نمک زدایی، مقداری از این آب نمک در نفت خام حل شده باقی می ماند و به تدریج حین دریانوردی در کف مخازن باری تانکرها، جمع می شود. ماهیت خورنده نمک، همراه با میکروارگانیسم ها و سایر مواد تهاجمی موجود در محمولههای نفتی، باعث ایجاد خوردگی به خصوص از نوع حفره ای (Pitting) در سازه کف مخازن شده که میتواند به مرور عمیقتر نیز گردند.

خوردگی حفره ای در کشتی ها

سازه ای


خوردگی حفره ای شکلی از خوردگی موضعی است که در آن حفره ها یا سوراخ هایی در مواد ایجاد می شود. عموماً حفره ها خطرناک تر از خوردگی یکنواخت در نظر گرفته می شوند زیرا تشخیص، پیش بینی و طراحی سازه ای با در نظر گرفتن عواقب آن دشوارتر است. در این مقاله به توضیحات کلی در مورد این نوع از خوردگی موضعی و نحوه تعمیر و اندازه گیری آن در کشتی ها می پردازیم.

آزمون های مخرب مورد استفاده در فرآیند تایید جوش

سازه ای


در آزمون های مخرب خواصی از قبیل استحکام کششی، فشاری، برشی در دمای محیط و دیگر دما ها، سفتی، سختی، استحکام ضربه ای، خواص تابع زمان مانند پدیده های خستگی و خزش، مقاومت به اکسایش و خوردگی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در بسیاری از استاندارد های مربوط به تهیه مدارک جوشکاری، برای تأیید یک جوش می توان از تست های مخرب مورد بحث در این مقاله استفاده نمود. این مقاله به توصیف مختصری در خصوص انواع آزمون های مخرب مورد استفاده در فرآیند تایید جوش می پردازد.

فرآیند جوشکاری TIG

سازه ای


جوشکاری تیگ (TIG) یا تنگستن که به جوشکاری GTAW هم مشهور است روشی است که با استفاده الکترود غیر مصرفی تنگستن قوس الکتریکی ایجاد کرده و فرآیند جوشکاری را انجام می دهد. گاز محافظ در این روش جوشکاری معمولا گاز خنثی آرگون می باشد.

قطبیت الکترود در جوشکاری قوسی

سازه ای


جوشکاری قوسی نوعی از جوشکاری ذوبی است که در آن عملیات ذوب فلز پایه به وسیله ایجاد قوس الکتریکی و با استفاده از منبع تغذیه مناسب انجام می شود. بدین منظور انتخاب نوع منبع تغذیه و نحوه اتصال الکترود یا فلز پایه به قطب های مختلف منبع تغذیه می تواند منجر به حالت های مختلف قطبیت الکترود در جوشکاری قوس الکتریکی شود.