لباس غوطه وری

ایمنی و حریق


دریا از دیرباز محیطی پرخطر بوده و بالطبع دریانوردی و مشکلات و خطرات ناشی از آن نیز وجود داشته است، به گونه ای که کار کردن و زنده ماندن در این محیط نیازمند اراده های قوی، مهارت و آموزش های مناسب بوده است.
در این مقاله، تلاش شده برای خوانندگان با بیان مقدمه ای در خصوص لباس غوطه وری، قوانین مرتبط سولاس، الزامات ساخت و نحوه تست و نگهداری این تجهیز بر اساس اسناد آیمو، بیان شود.